Différenciation de la part «psychotique» et de la part «bébé» de la personnalité

Van Lysebeth-Ledent, Michèle

1983-04-01

Articles papier

Résumé

De même que Meltzer distingue deux modes de fonctionnement infantiles, dominés respectivement par des processus mentaux «sains» et des processus mentaux «pervers», l'auteur propose de distinguer, à un niveau plus archaïque, deux modes de fonctionnement des parties bébé de la personnalité.

Le fonctionnement de la «mauvaise» partie bébé de la personnalité apparaît comme un pervertissement précoce compromettant le développement psychique et posant les fondements de la psychose.

La «bonne» partie bébé se présente comme une part indifférenciée et inorganisée douée de potentiel évolutif, son fonctionnement est décrit selon sept axes, à partir d'une illustration clinique.

Un tableau comparatif met ensuite en évidence les caractéristiques respectives des modes de fonctionnement de la partie psychotique et de la «bonne» partie bébé de la personnalité.

Samenvatting

Naar analogie van Meltzer die twee manieren van psychisch functioneren onderscheidt, anerzijds overheerst door «gezonde» en anderzijds door «perverte» psychische processen, stelt de auteur voor op een meer archaïsch niveau twee wijzen van psychisch functioneren te onderscheiden in de baby-delen van de persoonlijkheid.

De psychische werking van het «slechte» baby-deel van de persoonlikheid komt voor als een vroegtijdige pervertering die de psychische ontwikkeling op het spel zet en de grondvesten der psychose legt.

Het «goede» baby-deel komt voor als een niet-gedifferentieerd en niet- georganiseerd stuk met een flink ontwikkelingspotentieel. Het verloop van zijn werking wordt beschreven volgens zeven krachtlijnen. Dit wordt met een klinisch voorbeeld toegelicht.

Een vergelijkende tabel belicht vervolgens de respectievelijke kenmerken van de psychische werking van het psychotische en het «goede» baby-deel van de persoonlijkheid.

Summary

Just as Meltzer distinguishes two kinds of infantile functioning dominated respectively by «healthy» and «perverse» mental processes, the author proposes to distinguish, at a more archaic level, two kinds of functioning of baby parts of the personality.

The bad «baby» part of the personality functions early in a perverse way, compromising psychic development and laying the fondations for psychosis.

The «good» baby part shows itself as undifferentiated and not organised, endowed with evolutive potential and its functioning is described along seven axes, starting from a clinical illustration.

A comparative table finally shows the perspective characteristics of the modes of functioning of the psychotic part and the «good» baby part of the personality.