Algemene Verkoopvoorwaarden

Delen op

English version here

Artikel 1 – VOORWERP

De vzw Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (hierna “BVP” genoemd), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (België), Emile Clausstraat 49, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0410.540.820, beheert en exploiteert de website en zijn sub-domeinen (hierna de “Website” genoemd), bestaande uit een online professioneel platform dat met name het op afstand bestellen van boeken/reviews/artikelen/documentatie door een natuurlijke of rechtspersoon voor professionele doeleinden (hierna de “Klant”) mogelijk maakt.

BVP voert deze activiteit uit met volledige inachtneming van de geldende regelgeving. De relatie tussen BVP en de Klant zoals geregeld in deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen vormen een contract (hierna het “Contract”). Deze relaties, evenals alle aanbiedingen, aankopen en leveringen die door de Klanten via de Website worden besteld, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden, evenals aan de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de Website.

Artikel 2 – TEGENWERPBAARHEID

Deze Voorwaarden die online op de Website verschijnen hebben voorrang op elke andere versie, al dan niet gedrukt, van een eerdere datum. Elke bestelling van de Klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden met uitsluiting van elk ander document.

Elke mogelijke afwijking van deze Voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en vooraf door BVP is aanvaard, waarbij deze afwijking geen afstand inhoudt van de toepassing van de andere bedingen van deze Voorwaarden.

BVP behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen door middel van een uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving (per e-mail) aan de Klant.

De toepasselijke Voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De Klant verklaart zich eraan te houden en de inhoud ervan te aanvaarden door het vakje “Ik bestel” aan te vinken alvorens de bevestiging van de bestelling.

Artikel 3 – INFORMATIE

De Klant verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken van de producten die hij bestelt. Hij verklaart verder door gebruik te maken van de Website:

  • Ten minste 18 jaar oud te zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken;
  • Zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een valse naam of een naam te gebruiken die hij niet mag gebruiken; en de Website niet te gebruiken voor welk onwettig doel dan ook en ermee in te stemmen de Website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4 – BESTELLINGEN

De producten die door BVP worden aangeboden zijn de producten die op de Website verschijnen op de dag dat de Klant de Website raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De boeken/reviews/artikelen/documentatie zijn beschikbaar in digitaal formaat (“PDF”) en/of in papieren vorm, naar wens en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De producten worden uitsluitend ter informatie op de Website voorgesteld, met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en precisie om een volledige beschrijving (foto, prijs, tekst) mogelijk te maken.

Elke bestelling op de Website vereist de registratie van de Klant via het contactformulier om zijn contactinformatie/e-mailadres/etc. op te geven. De aanbiedingen van BVP zijn niet-bindend en worden pas bindend nadat de bestelling is geplaatst en per e-mail is bevestigd.

De Klant kan te allen tijde de samenvatting van de door hem geselecteerde producten bekijken en zijn bestelling voortzetten. Zodra hij op “Ga door naar de betaling” klikt, bevestigt de Klant zijn bestelling definitief: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief afgesloten. De Klant kan geen mogelijke fouten meer verbeteren die zijn gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de bestelling.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na bevestiging per e-mail en houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden in. De orderbevestiging bevat de details van de bestelling.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De productcatalogus van BVP is voortdurend in ontwikkeling. Na validatie van de bestelling en in geval van niet-beschikbaarheid van het product, zal de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. De Klant kan dan, elektronisch, de annulering van de bestelling vragen, zonder dat dit leidt tot enige schadevergoeding in hoofde van BVP.

In geval van regelmatige aankopen van producten biedt BVP de mogelijkheid van een “automatische” levering via de Website (zie rubriek “Mijn Ruimte”). In geval van aanvaarding van deze abonnementsformule, kan de Klant de bestelde producten (boeken/reviews/artikelen/etc.) op regelmatige basis ontvangen in functie van hun publicatiedatum. Elke wijziging of beëindiging van deze abonnementsformule kan online op de Website worden doorgevoerd via het contactformulier of per e-mail aan het adres info@psychanalyse.be Indien het abonnement niet vóór de volgende bestelling wordt opgezegd, wordt het in zijn geheel voortgezet.

Zonder af te wijken van de bepalingen betreffende de in deze Voorwaarden voorziene vorderingen, wordt het abonnement afgesloten voor onbepaalde tijd, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de mogelijkheid tot levering van de producten.

Artikel 5 – PRIJZEN

De prijzen van BVP-producten worden vermeld op de Website in euro’s (€) en zijn inclusief BTW en alle belastingen. Prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten, leverings- en verzendkosten zijn niet inbegrepen.

BVP behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen en in het bijzonder om eventuele toeslagen toe te passen op leveringen of delen van leveringen die nog niet hebben plaatsgevonden. Elke prijsverhoging zal minstens 7 dagen voor de levering per e-mail worden meegedeeld, in welk geval de Klant het recht heeft om de volgende bestelling te beëindigen, tegen betaling van alle mogelijke reeds geleverde producten.

De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de aangegeven prijs voor het gekozen product.

De verzendkosten worden apart vermeld in het besteloverzicht en moeten ook betaald worden op het moment van bestellen. In de orderbevestiging is het totale bedrag de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en heffingen.

Elke bestelling die buiten België wordt geleverd kan onderworpen zijn aan eventuele belastingen en/of douanerechten die worden opgelegd bij aankomst van de bestelling op de plaats van bestemming. Deze vallen uitsluitend ten laste van de Klant en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 6 – LEVERING

Het productaanbod van BVP is beschikbaar in alle landen van de Europese Unie. BVP levert momenteel niet aan de Franse overzeese departementen en gebieden of buiten de Europese Unie. De leveringsdetails (land/prijs/leveringstijd) zijn beschikbaar onder de rubriek “FAQ” van de Website.

De levering van producten in digitaal formaat gebeurt op het moment van de elektronische verzending van de bestelling aan de Klant, van de bestellingsbevestiging, en dit binnen de 24 uur na de bestelling. Door het versturen van de bevestigingse-mail heeft BVP voldaan aan haar leveringsverplichting. Indien de Klant deze e-mail niet binnen 24 uur na bestelling van de producten ontvangt, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met BVP via de website.

De Klant aanvaardt de levering/verzending door derde partij transport-/leveringsbedrijven, partners van BVP. Alle kosten/belastingen/formaliteiten van vervoer of levering zoals opgenomen in het aankoopproces, vallen volledig ten laste van de Klant.

Leveringen vinden alleen plaats op basis van de beschikbaarheid van de producten, in de volgorde waarin de bestellingen worden ontvangen. De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven en binden BVP niet. Levertijden kunnen worden vertraagd door onafhankelijke of externe factoren (vergunningen/administratieve vergunningen/douanekosten/etc.). BVP is in geen geval verantwoordelijk voor het transport/de levering van de producten, wat op risico van de Klant gebeurt, noch voor enig gebrek of vertraging in dit opzicht.

Bovendien wijst BVP elke verantwoordelijkheid af voor laattijdige levering of niet-levering in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten haar wil, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder wordt, of in geval van derden, zoals leveranciers, of nog, in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verbintenissen. Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: gebeurtenissen buiten de wil van de partijen zoals oorlogen, rellen, branden, stakingen, in het bijzonder stakingen door vervoersdiensten, ongevallen en de onmogelijkheid van levering.

Artikel 7 – BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de aankopen kan online gebeuren met een kredietkaart (Visa, Mastercard) en via PayPal en Bancontact. De prijs is volledig betaalbaar in één keer bij de bestelling. De bevestiging van de bestelling vindt plaats na verzending van de machtiging tot debitering door de instantie voor de verificatie en validatie van de betaling. Het is op dat moment dat de Klant een bevestiging ontvangt van de ontvangst van de betaling van de prijs per e-mail.

BVP doet beroep op professionele en gespecialiseerde externe partners om betalingen te verwerken via een betaalplatform. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bankgegevens te garanderen, worden deze gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (“Secure Socket Layer”) en worden ze nooit in duidelijke tekst over het internet verzonden.

BVP behoudt zich het recht voor om het beheer van bestellingen op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organismen of in geval van niet-betaling. Indien nodig kan de verkoop als nietig beschouwd worden.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

De door BVP aangeboden producten voldoen aan de geldende Europese en Belgische regelgeving. BVP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zover zij haar diensten heeft verricht in overeenstemming met de eisen van deze regelgeving. In geen geval kan BVP aansprakelijk worden gesteld in het geval dat deze producten door buitengewone omstandigheden niet voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in het land waar ze worden geleverd.

BVP is niet verantwoordelijk voor eventuele technische of andere gebreken in de verpakte producten of onjuiste verklaringen in de algemene voorwaarden van de fabrikant. BVP is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan een gebrek aan professionele ondersteuning of nalatigheid bij de toepassing van de instructies, noch voor enige onoplettendheid of nalatigheid, onderhoud of andere, of schade, opzettelijk of onopzettelijk.

De Klant vrijwaart BVP uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot alle eventuele materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verkochte producten, alsook voor alle onrechtstreekse schade die met name te wijten is aan winstderving, de productie, de activiteiten, klanten, imagoschade, enz.

Elke eventuele klacht betreffende de niet-conformiteit van de levering of een zichtbaar gebrek in het bestelde product moet schriftelijk, onmiddellijk en zonder vertraging op het ogenblik van de levering, worden ingediend:

  • via het contactformulier op de Website of per e-mail naar het adres info@psychanalyse.be
  • per aangetekende brief aan BVP.

De Klant moet bij zijn schriftelijke mededeling de foto(‘s) van het (de) zichtbare gebrek(en) van het bestelde product(en) voegen. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling wordt de klacht als nietig en niet-ontvankelijk beschouwd.

In geen geval kan de terugbetaling plaatsvinden indien de originele verpakking is gebruikt en/of beschadigd en/of indien het product is gebruikt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

BVP zal klachten van geval tot geval en te goeder trouw beoordelen en zal zich inspannen om de meest geschikte oplossing te vinden voor de Klant in overeenstemming met zijn klacht en binnen de grenzen van deze Voorwaarden. In geval van een klacht blijft de Klant in elk geval verplicht zijn betalingsverplichtingen na te komen.

Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM – GEBRUIKERSLICENTIE

De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant verboden de producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, door te verkopen, te verdelen, te verzenden, te vertalen, uit te zenden, te vertonen, te reproduceren, te publiceren, te verhuren, te verhuren, te leasen, te sublicentiëren, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen.

Om de boeken/reviews/artikelen/documentatie in digitale versie op zijn apparaten (laptop of vaste computer) te kunnen gebruiken en lezen, moet de Klant toegang hebben tot geschikte en actuele software van derden. BVP behoudt zich het recht voor om de wijze van gebruik en het leveringsproces van de producten op elk moment eenzijdig te wijzigen. BVP is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, het downloaden of de goede werking van de software en/of applicaties die de Klant gebruikt voor het raadplegen van digitale producten.

De Website en alle onderdelen ervan (met inbegrip van handelsmerken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, video’s, teksten, enz.), evenals elk document, elke folder, elke toegepaste methodologie en alle bijbehorende computercodes vormen de exclusieve eigendom van BVP. Deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVP. In het bijzonder kan de Klant geen enkel recht doen gelden op de computerprogramma’s en databanken die door BVP bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

In ieder geval zijn de boeken/reviews/artikelen/documentatie en alle andere werken van welke aard dan ook die door BVP aan de Klant ter beschikking worden gesteld, strikt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door het auteursrecht. Bij gebrek aan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming blijven ze exclusieve eigendom van de betrokken rechthebbenden en/of BVP en mogen ze dus niet worden gereproduceerd of verspreid, in welke vorm of met welk middel dan ook.

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

De hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Voorwaarden.