Privacycharter

Delen op

English version here

1. Algemene waarschuwing

SBP respecteert de privacy van haar Gebruikers in overeenstemming met Artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

SBP verwerkt de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”).


De toegang tot de Website houdt een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in door de internetgebruiker van dit Privacycharter (hierna het “Charter” genoemd), alsook van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.


De Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van onderstaande informatie en staat SBP toe om, in overeenstemming met wat hieronder wordt uitgelegd, de persoonsgegevens die hij communiceert in het kader van het gebruik van de Website, te verwerken.

SBP behoudt zich het recht voor om het Charter te wijzigen of aan te vullen en het te allen tijde bij te werken mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Gebruikers.

Dit Privacycharter is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op de Website en voor de registraties van deze Website. Het is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar SBP kan verwijzen en waarvan de privacyverklaringen kunnen verschillen. SBP kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gegevensverwerking op deze Websites van derden.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Het gebruik van de Website, in het bijzonder van bepaalde functionaliteiten (“ledenzone”, “shop”) vereist de mededeling van persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz.

De verwerkingsverantwoordelijke is de vzw Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (hierna “BVP” genoemd), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (België), Emile Clausstraat 49, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0410.540.820. Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan volgend adres: privacy@psychoanalyse.be

SBP verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de veiligheid en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen, en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. SBP verbindt zich ertoe om elke technische dienstverlener in onderaanneming aan de striktste vertrouwelijkheid en beveiliging te laten voldoen bij het verwerken, opslaan en beschermen van de persoonsgegevens van de Gebruiker, in overeenstemming met de regels van de kunst en in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving, o.a. wanneer zij beroep doet op gecertificeerde leveranciers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Onder dit voorbehoud en voor het overige is SBP op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gegevens die worden gehost door derde bedrijven of oplossingen die kunnen worden gebruikt en die onderworpen blijven aan hun respectieve algemene voorwaarden en privacybeleid.

3. Verzamelde informatie


3.1. Gegevens doorgegeven aan SBP door de actieve tussenkomst van de Gebruiker

In het bijzonder door het invullen van de daartoe bestemde formulieren bij de registratie als Gebruiker of na registratie, staat de Gebruiker SBP toe om de volgende informatie te registreren en op te slaan voor de in punt 4 genoemde doeleinden:

 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en fysieke contactgegevens (adres en telefoonnummer);

bepaalde gegevens zijn voorbehouden aan de leden van de SBP (administratieve contactgegevens, ledenstatus, enz.), waarbij de Gebruiker de keuze heeft om deze informatie al dan niet openbaar te maken op de Website;

 • facturatiegegevens (en leveringsgegevens indien verschillend);
 • de mededelingen die via de Site worden verzonden en de mededelingen aan de SBP;
 • aanvullende informatie die SBP aan de Gebruiker vraagt om identificatie mogelijk te maken, of indien SBP vermoedt dat de Gebruiker een inbreuk pleegt op om het even welke bepaling van dit Charter;
 • alle andere informatie vrijwillig doorgegeven door de Gebruiker aan SBP voor een specifiek doeleinde.

3.2. Gegevens die automatisch aan SBP worden doorgegeven bij het bezoeken van de Website


3.2.1. “Cookies”

Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website gebruik maken van “cookies”. Een “cookie” is een klein bestand dat informatie bevat die is opgeslagen door een Website op de computer.

Deze “cookie” kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde applicatie of Website. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere Website dan degene die deze heeft aangemaakt. De Website maakt gebruik van “cookies” met het oog op een goed beheer van de Website in het bijzonder voor het registreren van de navigatievoorkeuren van de Gebruiker, of om informatie te verkrijgen over de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van bezoek.


De meeste “cookies” werken alleen gedurende een sessie of bezoek. Het is voor de Gebruiker ook mogelijk om zijn browser te configureren om telkens, al dan niet individueel, geïnformeerd te worden over het aanmaken van “cookies” of om hun registratie te voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de Website verhinderen of de toegang ertoe bemoeilijken.

Behoudens voorafgaande toestemming van de Gebruiker, kan de Website ook het gebruik van cookies van derden toestaan, zoals deze hieronder beschreven.


3.2.2. De informatie vastgelegd op de geraadpleegde servers

Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, leggen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens vast die niet openbaar zichtbaar worden gemaakt op de Website, zoals het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met internet, het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (tijdens zijn verbinding), de datum en tijd van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de bezochte pagina’s, het type browser dat wordt gebruikt, het platform en/of het gebruikte besturingssysteem, de zoekmachine en de trefwoorden gebruikt om de Website te vinden, …

Er worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld die het mogelijk maken om de Gebruiker te identificeren via deze registraties. Deze informatie wordt uitsluitend intern voor statistische doeleinden bewaard en om de Website te verbeteren.

Als onderdeel van de “shop”-functionaliteit maakt de Website gebruik van e-shop (“WooCommerce”) cookies die informatie bevatten over het winkelwagentje van de Gebruiker als onderdeel van zijn aankopen op de Website.

De Website gebruikt ook technologie van derden van “Google Analytics” die de activiteit van de Website analyseert. Voor deze doeleinden verzamelt Google informatie met betrekking tot het internetverkeer en het aantal bezoekers. Deze tool laat SBP toe om de prestaties van de Website te meten op het gebied van navigatie en de activiteitenrapporten en andere diensten te verzamelen.

4. Doeleinden van de verwerking


4.1. Algemene doeleinden

Onverminderd wat is bepaald in punt 3.2. betreffende de gegevens die automatisch worden verzonden, verzamelt, bewaart en gebruikt de Website de persoonsgegevens van haar Leden voor volgende doeleinden:

 • om de contractuele relatie met de Gebruiker tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren, in het bijzonder in het kader van de “ruimte” gereserveerd voor het lid en de “shop”-functionaliteit van de Website;
 • om de Gebruiker in staat te stellen e-mails te ontvangen betreffende de organisatie van de uitvoering van de dienst, in het bijzonder in het kader van diverse informatiemailings (“BVP”, “RBP”, …);
 • om de beschikbaarheid en het gebruik van de Website te vergemakkelijken en hen op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de Site en de functionaliteiten ervan;
 • om te reageren op verzoeken om informatie van Gebruikers en om contact met hen op te nemen in het kader van de exploitatie van de Website;
 • het analyseren, aanpassen en verbeteren van de Website, diensten, inhoud of advertenties van de SBP;
 • voor elk ander doeleinde waarvoor de Gebruiker zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

4.2. Communicatie aan derden

De persoonsgegevens, binnen de grenzen van de bepalingen van dit artikel, zijn niet bedoeld om te worden doorgegeven aan derden anders dan:

 • De tools van derden die SBP uitdrukkelijk gebruikt met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker;
 • Personen van wie de tussenkomst noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract of voor het bereiken van een van de in dit Charter vermelde doelstellingen;
 • De bevoegde overheidsinstanties in geval van een wettelijke verplichting wanneer de wet dit vereist.

4.3. Doorgifte naar een niet-EU-land

SBP doet geen gegevensoverdracht naar een land dat geen lid is van de Europese Unie tenzij dat land een passend beschermingsniveau verzekert in de zin van de wetgeving inzake privacybescherming, of binnen de grenzen ervan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de gegevensbescherming door middel van passende contractuele bepalingen.


4.4. Direct marketing

SBP beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet bekendmaken aan derden onder andere voorwaarden dan welke die in dit Charter zijn vastgelegd of onder de voorwaarden die wettelijk vereist zijn. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden voor producten of diensten anders dan die waarop de Gebruiker al is geabonneerd, tenzij de Gebruiker zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven door het aanvinken van de daarvoor voorziene vakjes (“opt-in“).

Wanneer de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketing doeleinden, behoudt hij zich het recht voor om op elk moment, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Daartoe volstaat het dat de Gebruiker zijn verzoek richt aan het volgende adres: privacy@psychoanalyse.be.

5. Beveiliging


Om optimale en maximale beveiliging te garanderen, maakt SBP gebruik van beveiligde diensten die voldoen aan hoge beveiligingsnormen, in het bijzonder met behulp van de “HTTPS” en “SSL” protocols. Alle Gebruikersaccounts worden beschermd door encryptie, als beveiligingssysteem dat wordt gebruikt voor interne en externe verbindingen, zodat gegevens niet als leesbare tekst kunnen worden verzonden of ontvangen.

SBP heeft met name een veiligheidsbeleid in werking gesteld zodat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen, in de mate van het mogelijke:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens beletten;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens voorkomen;
 • de onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van deze gegevens voorkomen.

Elke persoon van SBP of anderen die toegang hebben tot deze gegevens zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van hen. De SBP kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van deze gegevens door een derde partij ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.

Inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door dergelijke systemen zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden strafbaar gesteld door de wet.

6. Bewaartermijn

SBP bewaart de persoonsgegevens van haar Gebruikers normaliter gedurende de periode die nodig is voor de registratie als Gebruiker en voor de duur van de registratie, voor zover strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Website. SBP kan ook persoonlijke gegevens van de uitgeschreven gebruiker, met inbegrip van alle correspondentie of verzoeken om bijstand gericht aan SBP, blijven bewaren om te kunnen antwoorden op vragen of klachten die na de uitschrijving aan SBP worden gericht, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten.

7. Rechten van de betrokkene

Door het beginsel van transparantie en van algemene informatie te respecteren, verbindt SBP zich ertoe geen gegevens te verzamelen zonder medeweten van de Gebruiker.

De Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze op de Website corrigeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en hij kan in het kader van zijn recht op gegevens-overdraagbaarheid een kopie in een duidelijk en leesbaar formaat aanvragen.

De Gebruiker kan kosteloos verzoeken om zijn persoonsgegevens te rectificeren en, indien nodig, hun verwijdering te vragen uit de SBP-database, behalve van de gegevens die SBP wettelijk verplicht is om te bewaren, door een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, op het volgende e-mailadres: privacy@psychoanalyse.be (of op het adres van SBP – Emile Clausstraat 49, 1050 Elsene). SBP zal dan doen wat nodig is om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.

Voor meer informatie over dit Charter en om de inhoud van opgeslagen persoonsgegevens te kennen, kan iedereen contact opnemen met SBP via het volgende e-mailadres: privacy@psychanalyse.be.


8.
Opmerking betreffende minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet over een volledige rechtsbevoegdheid beschikken zijn niet toegelaten om de Website te gebruiken en mogen hun persoonsgegevens niet doorgeven aan SBP, die elke aansprakelijkheid in dit verband afwijst.