Psychose infantile, Hôpital de jour et pulsions de mort

Vaneck, Léon

1983-04-01

Articles papier

Résumé

A partir de son expérience institutionnelle en Hôpital de Jour pour jeunes enfants psychotiques, l'auteur tente une approche de la compréhension des psychoses et inorganisations précoces sous l'angle de l'en deçà du désir, des pulsions et de la symbolisation. Il soulève certaines interrogations du point de vue génétique et du point de vue du fonctionnement mental (plus particulièrement l'angle topique, le principe de constance, les processus originaires), en référence avec la dernière théorie freudienne des pulsions. L'auteur émet certaines hypothèses sur les relations entre les pulsions destructrices parentales et plus particulièrement maternelles et les propres pulsions de mort du jeune enfant.

Samenvatting

Vertrekkend van zijn ervaring in een dagverblijf met gehospitaliseerde psychotische kinderen, tracht de auteur tot een klaarder begrip te komen van de psychosen en van de vroegtijdige tekorten aan psychische organisatie.

Hij probeert dit vanuit het standpunt van de «nog niet vorm gekregen» begeerte, van de driftaandrangen en van de symbolische voorsteIling.

Vanuit het genetisch standpunt en vanuit het psychisch functioneren (meer bepaald vanuit de topische gezichtshoek, het constantieprincipe en de oorspronkelijke processen), worden bepaalde vragen geformuleerd. Hij verwijst daarbij naar de laatste theorie van Freud over de driftaandrangen.

Schrijver van dit artikel oppert dan bepaalde veronderstellingen over de verhouding tussen de vernietigingsdriften van de ouders, meer bepaald van de moeder, en de doodsdriften van het jonge kind.

Summary

Starting off from his institutional experience in a day hospital for young psychotic children, the author tries to reach an understanding of the psychose and early lack of organization from the viewpoint of the antecedents of desire, of the instincts and of symbolisation : he raises certain question both from the genetic point of view and from the point of view of mental functioning (particularly topicality, the principle of constance and the basic processes), in relation to Freud's final instinct theory. The author states certain hypotheses concerning the destructive parental, particularly maternal, instincts, and the young child's own death instinct.