Naissance de la représentation et représentation de la naissance

Denis, Anne

1986-10-01

Articles papier

Résumé

L'affect apparaîtra comme un mode de formalisation succédant à un état antérieur où l'enfant était torturé par des tensions ne pouvant s'exprimer que dans un cri vrillant.

On verra que la présence intrapsychique de la langue maternelle avait valeur d'un incorporat de non-sens et que l'objet transférentiel était utilisé avec ravissement dans ses caractéristiques langagières les plus inintentionnelles. Les jeux néologiques ont eu une double fonction contradictoire.

L'hallucination répétitive de la relation mère-enfant montra que le lien pathogène évite la représentation du meurtre.

La naissance de la représentation est d'abord apparue sous forme de chants et de danses ; les représentations de mots ont suivis après destruction de l'appareil à influencer.

Samenvatting

Het affect blijkt een manier te zijn waarop aan bepaalde spanningen, waardoor het kind in een voorafgaande toestand gekweld werd, vorm gegeven wordt. Deze spanningen konden zich tot dan toe enkel uiten door een door merg en been gaande kreet.

Het artikel maakt duidelijk dat de intrapsychische aanwezigheid van de moedertaal de waarde had van een zinloos insluitsel. Verder werd het overdrachtsobject, in wat het aan karakteristieke spreektaaleigenaardigheden bezat, gebruikt op een manier die helemaal niet intentioneel was. Bovendien ging dit gebruik met een zeker verrukkingsgevoel gepaard.

De spelletjes met de neologism hadden een dubbele contradictorische functie.

De telkens terugkerende hallucinatie van de relatie moeder-kind bracht aan het licht dat deze pathogene band in feite de voorstelling van de moord ontweek.

Het ontstaan van de voorstelling gebeurde voor het eerst onder de vorm van liedjes en dansen ; daarna volgden er woordvoorstellingen maar dit enkel na het niet doen van de beïnvloedingsmachine.

Summary

Affects appear is a method of formalisation following upon a previous state in which the child was tortured by tensions which could only express themselves in a piercing cry. The intrapsychic presence of the maternal language will be seen to have the value of an incorporated piece of non-sens and the transferential object to have been joyfully used in its mots spontaneous language qualities.

This neologic playing has a double contradictory function. The repeated hallucination of the mother-child relationship has shown that the pathogenic link avoids the representation of murder. The birth of representation first appeared in the form of songs and dances ; the verbal representations followed after the destruction of the influencing machines.