L’attention dans l’Esquisse

Van Lysebeth, Willy

1997-10-01

Résumé

L’Esquisse systématise l’heuristique fondatrice de Freud. Nombre de concepts et théorisations ultérieures s’y enracinent. Le présent article la résume en prenant le thème de l’attention comme fil conducteur.

Samenvatting

In zijn artikel "Entwurf einer Psychologie" systematiseert Freud zijn leerwijze om nieuwe feiten en wetten te achterhalen. Deze zou later als grondslag dienen voor zijn verdere onderzoekingen.

Heel wat begrippen en latere theoretische uitwerkingen vinden daar hun wortels.

Dit artikel vat de "Entwurf" samen en neemt daarbij als rode draad het thema van de aandacht.

Summary

The Project systematises Freud's basic heuristic method. Many later concepts and theorisations have their roots in it. The present article sums this up, taking the theme of attention as the linking thread.